Wspólnoty Europejskie

Wspólnoty Europejskie

 
Po drugiej wojnie światowej, państwa europejskie zaczęły dostrzegać konieczność współpracowania ze sobą, oczywiście chodziło o współpracy pokojowej. Po podpisaniu traktatu w Paryżu, 18 kwietnia 1951 roku, sześć krajów założyło nową organizację – Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Państwa, które podpisały ówczesny traktat paryski to: Belgia, Francja, Luksemburg, Holandia, Niemcy oraz Włochy. Głównym z celów EWWiS było stworzenie wspólnego limitu produkcji węgla i stali po to, aby zapobiec wojnie gospodarczej. Mimo to, że ta wspólnota zaspokajała potrzeby gospodarcze rządów europejskich, to było to tylko w ograniczonym zakresie. Niestety, mimo prób, nie udało się zintegrować w kwestiach militarnych i politycznych, dlatego członkowie EWWiS postanowili zacieśnić współpracę gospodarczą i otoczyć dodatkowo surowce, transport, energetykę oraz rolnictwo. Pięć lat po założeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, na konferencji w Messynie, przedstawiciele szóstki państw członkowskich przyjęli tzw. rezolucję z Messyny. Zakładała ona głównie stworzenie wspólnego rynku, harmonizację polityki socjalnej, stopniową fuzję gospodarki narodowej, oraz merytoryczną rozbudowę wspólnych instytucji europejskich.W 1957 roku podpisano dwa traktaty rzymskie, które ustanawiały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Wszystkie trzy Wspólnoty miały kilka takich samych organów – chodzi tutaj o Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości. Parę lat później, do członków wstąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania. W ramach tych trzech Wspólnot doszło stopniowo do utworzenia jednolitego rynku przez likwidację niemalże wszystkich barier celnych, wprowadzanie nowych, wspólnych norm prawnych i technicznych oraz prowadzenie wspólnej polityki rolnej.