Prawo podstawowe w UE

Prawo podstawowe w UE

 
Jako obywatele Polski powinniśmy znać swoje prawa i obowiązki, płynące z bycia Polakiem. Takie relacje w kontekście państwo-obywatel nazywane są powszechnie prawem podstawowym, które określone jest w konstytucji danego kraju. Konstytucję powinien posiadać każdy obywatel, a nie tylko prawnik czy kancelaria prawna Wrocław, ta samo jak większość miast w Polsce posiada całą masę prywatnych kancelarii prawniczych, które dysponują konstytucją. Każdy obywatel może udać się do prawnika po poradę i wyjaśnienie praw, które go obowiązują w danym kraju.W swoich początkach Unia Europejska nie posiadała czegoś, co można byłoby nazwać prawem podstawowym, ponieważ nadrzędnym celem przyświecającym powstaniu unii rajów europejskich była integracja gospodarcza. Z tego też powodu Unia Europejska była wielokrotnie krytykowana i dlatego też zdecydowano się na podkreślenie wspólnych wartości, które będą cechować i obowiązywać obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego też w Traktacie Amsterdamskim odwołano się do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz do funkcjonujących w poszczególnych krajach członkowskich praw podstawowych.

Unii zarzucano znikomy nacisk na reprezentowanie i respektowanie praw człowieka, dlatego ostatecznie sformułowano Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Treść dokumentu opiera się w znacznym stopniu na prawach zawartych w Traktatach Unijnych.