Europejski Bank Inwestycyjny

Europejski Bank Inwestycyjny

 
Na mocy Traktatu Rzymskiego, podpisanego w 1957 roku (ten sam traktat, na mocy którego powstało EWG), działa od 1 stycznia 1958 roku jedna z najważniejszych instytucji finansowych Unii Europejskiej – Europejski Bank Inwestycyjny. Akcjonariuszami EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) są wszystkie państwa członkowskie, należące do Wspólnoty. Siedziba Banku mieści się w Luksemburgu i jest jednym z najlepiej chronionych banków na świecie. EBI jest niezależny od budżetu Unii, posiada specjalną osobowość prawną i własne organy decyzyjne, niezależne od innych instytucji, tzn. Radę Gubernatorów, Radę Dyrektorów, Komitet Zarządzający oraz Komisję Audytową. Jeśli pozostaniemy dłużej przy Radzie Gubernatorów, to warto wspomnieć, że składa się ona z ministrów finansów państw członkowskich i określa politykę banku w zakresie udzielania pożyczek, zatwierdza roczny bilans i sprawozdanie z działalności, a także upoważnia bank do finansowania projektów poza UE oraz podejmuje wszelkie decyzje o zwiększeniu kapitału.Natomiast, jeśli chodzi o Radę Dyrektorów, to zawiera ona 28 członków – po jednym nominowanym przez każde z państw członkowskich, oraz jednej dodatkowej osoby wybranej przez Komisję Europejską. Nadrzędnym celem Banku jest przyczynienie się do harmonijnego rozwoju Wspólnoty. Udziela on kredytów zarówno prywatnym, jak i publicznym podmiotom z państw członkowskich. EBI posiada udziały Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, oraz akcje Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jeśli chodzi o prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, to jest nim od 2000 roku Philippe Maystadt – belgijski i waloński prawnik i polityk, który ukończył studia z zakresu administracji publicznej w Los Angeles. Europejski Bank Inwestycyjny wspiera rozwój w krajach kandydujących, krajach sąsiadujących z Unią od wschodu i południa oraz w pozostałych krajach partnerskich.