Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny

 
Europejski Bank Centralny jest centralnym bankiem Unii Europejskiej, który swoją główną siedzibę ma we Frankfurcie nad Menem. Jest to bank emisyjny w odniesieniu do waluty Unii Europejskiej – euro, która została przyjęta dotychczas przez 17 państw Wspólnoty. EBC (Europejski Bank Centralny) jest bankiem niezależnym w zakresie prowadzonej polityki monetarnej w czterech, konkretnych płaszczyznach. Jedną z tych niezależności jest niezależność polityczna, która przejawia się w niemożności w zwracaniu się przez EBC i inne instytucje (jak banki centralne państw należących do Unii, albo członków organów decyzyjnych tych banków), o instrukcje lub przyjmowanie ich od instytucji lub organizacji unijnych, rządów państw członkowskich i innych organów. EBC nie może udzielać kredytów wszelkim organom wspólnotowym, i podmiotowym w poszczególnych krajach Unii. Oczywiście, niezależności tej nie ogranicza obowiązek do składania specjalnych sprawozdań z działalności banku przez Parlamentem Europejskim. Kolejną niezależnością EBC jest niezależność personalna.Uwidacznia się ona w długości kadencji prezesów krajowych banków centralnych, która trwa minimum 5 lat. Członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego mogą być na swoim stanowisku przez 8 lat i nie mają możliwości bycia wybranym na kolejną kadencję. Mogą natomiast zostać odwołani ze stanowiska przed upłynięciem tego czasu. Niezależność finansowa, to trzecia z czterech niezależności EBC. Jest ona dostrzegalna w rozdzielności finansów Banku i finansów Wspólnoty Europejskiej. Bank ma swój własny budżet i kapitał, którego środku są wniesione i opłacane przez krajowe banki centralne krajów, które weszły do strefy euro. Niezależność funkcjonalna oznacza to, że Bank ma przyznane kompetencje do prowadzenia polityki pieniężnej.