Emerytura dla nauczycieli

Emerytura dla nauczycieli

 
Nauczyciele od zawsze opowiadają, jak ciężko przejść jest na emeryturę, nie mówiąc już o wcześniejszej emeryturze. Warto więc przyjrzeć się bliżej tematowi emerytury dla nauczycieli. Przepisami ustawy emerytalnej, dotyczącej naszego tematu, zagwarantowana została możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, nauczycieli urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku, którzy spełniają następujące warunki: mają co najmniej 30 – letni okres zatrudnienia, w tym pracowali co najmniej 20 – letni okres pracy nauczycielskiej lub taki sam okres pracy w szkolnictwie specjalnym. W przypadku nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. warunki dotyczące całkowitego stażu i wieku muszą być spełnione do dnia 31 grudnia 2007 r., natomiast wniosek o ustalenie prawa do emerytury może być złożony również po tym dniu. Prawo do tejże emerytury podlega zawieszeniu bez względu na wysokość dochodu jaki uzyskuje emeryt, z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, dla którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.Prawo dotyczące nauczycieli uczelni wyższych jest nieco inne. Nauczyciel akademicki może na swój wniosek przejść na emeryturę w wieku 60 lat, jeśli przepracował 30 lat, w tym 20 w szkolnictwie lub instytucjach naukowych. Przepis ten dotyczy mężczyzn. Co do kobiet, to mogą one przejść na emeryturę po ukończeniu 55 roku życia i przepracowaniu 25 lat (w tym 20 w szkolnictwie lub instytucjach naukowych). Przejście na emeryturę nauczycieli uczących na uczelniach wyższych, którzy nie spełnili warunków do emerytury określonych w odrębnych przepisach, będzie odbywać się na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.