Cele Unii

Cele Unii

 
Unia Europejska nie tylko przyjmuje bardzo rygorystyczne zasady dotyczące członkowstwa, ale także bardzo broni postawionych sobie celów i dąży do ich wypełniania. W Traktacie Unii Europejskiej, wśród głównych celów Unii, wymienione są m.in. polepszenie standardów życia – od poprawy jakości dróg transportowych, po zwiększony nacisk na dopuszczone warunki humanitarne; promowanie społecznego i ekonomicznego postępu przez specjalne zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie wszelkich barier w obrocie handlowym między wszystkimi państwami członkowskimi oraz usilne dążenie do stworzenia jednego obywatelstwa europejskiego i poczucia pełnej przynależności do jednej i tej samej wspólnoty u zwykłych obywateli. Jak to Unia zamierza wykonać? Przede wszystkim poprzez zapewnienie jednakowych lub jak najbardziej zbliżonych do siebie norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii, co oznacza, że każdy z nas może wyjeżdżać bez przeszkód do innych krajów Unii Europejskiej.Kolejnym celem jest rozwijanie całego obszaru wolności, bezpieczeństwa i traktowania sprawiedliwie w całej Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie wspólnych norm prawnych i socjalnych dla państw członkowskich oraz stałą poprawę poziomu życia państw uboższych. Ważnym celem Wspólnoty jest także wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego, które ma mówić jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez wprowadzenie specjalnej, wspólnej polityki zagranicznej. Mówiąc o celach Unii Europejskiej, nie można ominąć tego o dążeniu do ujednolicenia struktury gospodarczej krajów członkowskich i wyrównania rozwoju gospodarczego regionów. Ważna dla Unii jest także ochrona praw i wolności swoich obywateli, przez co każdy z nas może mieć świadomość, że ma prawo mieć swoje zdanie i podejmować własne decyzje..